مرور رده

کسب و کار

تحلیل ریسک های کسب و کار

تحلیل ریسک های کسب و کار برای تدوین استراتژی (بر مبنای مدل BABOK) هدف از تحلیل ریسک هدف از بررسی ریسک، درک پیامدهای نامطلوب نیروهای درونی و بیرونی بر شرکت در مسیر گذار به وضعیت آینده است. با درک تاثیر بالقوه آن نیروها می‌توان پیشنهادهایی…