مرور رده

تدوین استـراتژی

BSC و نقشه استراتژی – بخش اول

در حالی که استراتژی به ما می گوید که یک سازمان قصد رفتن به کجا را دارد ، نقشه استراتژی به وضوح این را مشخص می کند که چگونه سازمان به آنجا خواهد رفت . نقشه استراتژی به عنوان یک ابزار ارتباطی بین استراتژی و Balanced Scorecard قرار می گیرد و…